Home > Advisors

Dr. Sunilkumar Lavate

Shri. Bharat Ganeshpure – Actor

Shri. Pankaj Deshmukh – IPS

Shri. Krushna prasad – IPS

Shri. Ratnakar Gaikwad

Dr. Avinash Savji

Shri. Pratik Dubey -IPS

Shri. Aman Mittal – IAS

Shri. Ayush Prasad – IAS

Shri. Ajit Kumbhar – IAS

Shri. Rahul Patil – IFS

Shri. Dhanraj Dhamdhere – IFS

Shri. Hanumant Jhendge – IAS

Shri. Shekhar Gaikwad – IAS

Shri. Sagar Doifode – IAS

Shri. Shrikant – IAS

Shri. Ganesh Budruk – IRS

Shri. Manoj Chouthe – IPS

Shri. Nikhil Pingale -IPS

Shri. Yajurved Mahajan

Shri Indrajit Deshmukh

Shri. Abhijeet Raut – IAS

Shri. Sunandan Lele

Shri. Deepak Nagargoje

Shri. Arvind Jagtap

Shri. Pradeep Lokhande