Home > Planning (नियोजन)

जिल्हा

तालुका

गाव

यानुसार , प्रत्येक (अनुक्रमे) शेतकऱ्यांच्या अत्म्हात्तेचे प्रमाण जाणून घेणे (Source,district info other)

यामध्ये, ranking and decission करणे (कामाच्या सोयीसाठी) .

Croping pattern , त्या location best IO गोष्टी (+ve)inlist करणे .

त्यानुसार,तरुणांचा ग्रुप त्या गावामध्ये जाऊन प्रबोधन करणे त्यांना अत्म्हात्तेवाचून दुसरा मार्ग दाखवण्याचे काम म्हणून

प्रत्तेक प्रश्नाला हे उत्तर काढता येण्याचा मार्ग तयार करणे